LÉTEZIK-E ISTEN?

 

 

A következő sorok egy e-mail útján jutottak el hozzám. Úgy gondolom, hasznos segítség lehet mindazok számára, akik előtt még nem bizonyos Isten létezése. Ezért némi igei kiegészítéssel közreadom.

 

Az átlag emberek számára egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy Isten létezik. Ha nyilvánvaló lenne, hogy van Isten, akkor valószínűen mindenki istenhívő lenne. Ha viszont az lenne nyilvánvaló, hogy nincs Isten, akkor valószínűen istenhívők sem lennének.

Van, aki meggyőződéssel vallja: "Nincs Isten". Ugyanis úgy gondolkodik: a házat látom, tehát van. Istent nem látom, tehát nem létezik. Ez hibás okoskodás. Isten ugyanis nem úgy „létező”, mint egy ház. Ő ugyan nem látható, mégis létezik.

Lehet-e valami annak ellenére, hogy nem látjuk? Hogyne lehetne! Így van ez a hang esetében is. A hangot halljuk ugyan, de nem látjuk. A hang másképp „van jelen”, mint egy ház. Kérdezhetnénk azt is, van-e olyan, amit sem nem látunk, sem nem hallunk, mégis létezik? Igen, ilyen is van! Példának okáért az illat. Nem látható, sem nem hallható, mégis létezik. Szagolhatjuk. Akad vajon olyan is, amit semmilyen érzékszervünkkel nem észlelünk, mégis egészen bizonyosan létezik? Igen, ilyenek a rádióhullámok. Ezeket senki sem észlelheti, akinek nincs rádiója, vagy megfelelő műszere. Ilyen az elektromosság és a szél is, amelyeknek csak a hatásait érzékelhetjük.

Vajon létezik-e olyan, amit sem az érzékszerveink által, sem műszerekkel nem lehet kimutatni, mégis egészen biztosan van? Igen. Ilyen az emberi elme és annak három területe: az értelem, érzelem, és az akarat. Ezeket még röntgengéppel sem lehet kimutatni az agyban. Mégis mindenkinek van értelme és akarata, tudunk szeretni, tervezni, emlékezni. Az értelmet nem lehet centiméterrel megmérni vagy mérlegre tenni. Nincs se színe, se szaga. Nem úgy létezik, mint a látható, érzékelhető dolgok. Mégis óriási hatalom. Egy jó gondolat új iparágakat teremthet, gyógyulást hozhat a rákbetegségek terén, átformálhat társadalmi rendszereket is.

A különféle „valóságok” tehát különbözőképp léteznek. Ha helyesen akarjuk megválaszolni a kérdést, hogy "Van-e Isten?", akkor így kell felelnünk: Igen, Isten valóban létezik! De egészen másképp, mint a többi dolog. Sokan azért nem találják meg Őt, mert úgy keresik, mintha fizikai lény lenne, ami látható, hallható, vagy éppen műszerrel kimutatható. Isten azonban nem úgy létezik, mint a tárgyiasult dolgok, vagy a hangok, a színek, az elektromágneses erők, vagy akár az emberek. Ezért nem láthatjuk és mérhetjük Őt, ezért nem szemlélhetjük mikroszkóp alatt, vagy a csillagászati távcsőben, és ezért nem láthatjuk meg még űrhajóból sem. Sohasem mondhatjuk: most végre megfogtalak! Ha így lenne, nem Isten lenne maga, hanem csak valamilyen közönséges dolog.

 

A fizikai szemünk nem alkalmas arra, hogy beleláthassunk a szellemi világba. Két módja van annak, hogy az ember betekinthessen a szellemi dolgokba:

– esetenként Isten kegyelméből, az Ő akarata és időzítése szerint, vagy

– ördögi erők hatására, a láttató szellemek (démonok) közreműködésével.

 

A gonosz és hitetlen szívű ember kijelenti, hogy Isten nem létezik. Bár úgy vélem, hogy egy zuhanó repülőgépen mindenki azonnal istenfélő hívővé válik. A Mindenható kijelenti az Ő teremtményeinek, hogy egyedül Ő az Úr, és rajta kívül nincs más Isten.

 

Zsolt. 10,4 A gonosz az ő haragos kevélységében senkit sem tudakoz; NINCS ISTEN, ez minden gondolatja.

Ésa. 46,9 Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy ÉN VAGYOK ISTEN és nincsen több; Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos.

Ésa. 45,5 Én vagyok az Úr és több nincs, rajtam kívül nincs Isten! …

 

Isten egy szellemi lény, ezért fizikai érzékszerveinkkel nem érzékelhetjük Őt. Ahogy az olaj nem keveredik a vízzel, úgy a fizikai dolgok sem keverednek a szellemi dolgokkal.

 

Ján. 4,24 Az Isten SZELLEM: és akik Őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják.

Luk. 24,39 Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok: tapogassatok meg engem, és lássatok; mert A SZELLEMNEK NINCS HÚSA ÉS CSONTJA, amint látjátok, hogy nekem van!

Zsid. 11,3 Hit által értjük meg, hogy a világ Isten Igéje által teremtetett, hogy ami látható, a LÁTHATATLANBÓL [a szellemi világból] állott elő.

 

Istenről a Bibliából szerezhetünk információkat. A Szentírásban Ő minden szükséges tudást megad az ember számára.

 

Róm. 1,19-20 Mert ami az ISTEN FELŐL TUDHATÓ nyilvánvaló számukra; mert az Isten megjelentette nékik: Mert ami ISTENBEN LÁTHATATLAN, tudniillik az Ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az Ő alkotásaiból megérthető és átlátható; úgyhogy nincs mentségük.

 

Istent senki sem látta, de Jézusra tekintve láthatták az Atyát, mert benne az Atya ábrázolódott ki.

 

Ján. 1,18 Az ISTENT SOHA SENKI NEM LÁTTA; az egyszülött Fiú, aki az Atya kebelében van, Ő jelentette ki Őt.

1Tim. 1,17 Az örökkévaló királynak pedig, a halhatatlan, LÁTHATATLAN, egyedül bölcs Istennek tisztesség és dicsőség örökkön örökké! Ámen.

Kol. 1,15-16 Aki [Jézus] képe a LÁTHATATLAN Istennek, minden teremtménynek előtte született; Mert Őbenne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyiszékek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Őáltala és Őreá nézve teremttettek;

Ján. 14,6-9 Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam. Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én Atyámat is; … Monda néki Fülöp: Uram, mutasd meg nékünk az Atyát, és az elég nékünk! Monda néki Jézus: … AKI ENGEM LÁTOTT, LÁTTA AZ ATYÁT; …

 

Ha még mindig kíváncsi vagy arra, hogyan néz ki Isten, akkor nézz embertársaidra, mert Isten az embert az Ő képére és hasonlatosságára teremtette.

 

1Móz. 1,27 Teremté tehát az Isten az EMBERT AZ Ő KÉPÉRE, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket.

 

-bf-

 

 

BÉKEVÁR WEBKIKÖTŐ
Honlapkészítés